Regulamin sklepu internetowego ZDROWE CZWORONOGI
 
Postanowienia wstępne
 
 1. Sklep internetowy Zdrowe czworonogi, dostępny pod adresem internetowym www................. prowadzony jest przez Heavybud Hubert Bilski, ul. Wojska Polskiego 1a/1, 58-533 Mysłakowice NIP 8831867237.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Definicje
 
 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca - Heavybud Hubert Bliski, NIP 8831867237
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu. 
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www. ............???
 6. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Heavybud Hubert Bilski z siedzibą w Mysłakowice 58-533, ul. Wojska Polskiego 1A/1, NIP 8831867237 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu; 
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 10. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Zdrowe czworonogi.
 11. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 12. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 13. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta użytkownika.
 14. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 15. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 16. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
Kontakt 
 
 1. Adres e-mail Sprzedawcy: eliott-polska@wp.pl 
 2. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 696020093
 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 4. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-20:00 oraz w soboty w godzinach 10:00-16:00.
Wymagania techniczne
 
Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań technicznych:
 1. Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub 
 2. Chrome w wersji 49 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub 
 3. Firefox w wersji 43 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub 
 4. Safari w wersji 4 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub 
 5. Microsoft Edge w wersji 13 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript lub 
 6. Opera w wersji 36 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript.
 7. Włączona obsługa plików cookies.
Informacje ogólne
 
 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Warunkiem składania zamówień przez Klienta jest założenie Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu albo podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 3. Założenie Konta na stronie zdrowe czworonogi jest darmowe. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w PLN i są cenami brutto (z podatkiem VAT).
 5. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 
 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 
 2. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka. 
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. 
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy . 
 5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Heavybud Hubert Bilski sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 
  
Oferowane metody dostawy oraz płatności, zwroty płatności
 
 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów na terytorium Polski odbywa się w wybrany przez Klienta sposób wysyłki: przesyłką kurierską.
 3. Zamówienia realizowane są w ciągu 5 dni roboczych, chyba że wybrany towar wymaga ściągnięcia go z magazynu centralnego. W takim wypadku Klient informowany jest o wydłużonym czasie oczekiwania. 
 4. Czas realizacji zamówienia jest to czas od zaksięgowania wpłaty do momentu wydania paczki kurierowi. 
 5. Czas dostawy zamówienia jest to czas od wydania paczki kurierowi do pierwszej próby doręczenia paczki na wskazany przez klienta adres lub do wybranego przez klienta paczkomatu.
 6. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty w systemie bankowości elektronicznej na stronie sklepu www............
 7. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
Prawo odstąpienia od umowy
 
 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas mailowo: eliott-polska@wp.pl  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
 3. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty na adres Sprzedawcy.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Produktu.
 5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 4 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, w tym koszty dostawy.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
Reklamacja i gwarancja
 
 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Heavybud Hubert Bilski jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres eliott-polska@wp.pl  Heavybud Hubert Bilski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
 6. Heavybud Hubert Bilski nie jest producentem sprzedawanych towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe
 
 1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Heavybud Hubert Bilski, a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Dane osobowe w Sklepie internetowym
 
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora; W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 10 dniowym wyprzedzeniem.
 7. Znaki towarowe wszystkich prezentowanych na stronie sklepu marek stanowią ich własność. Sklep nie jest ich właścicielem ani nie rości z tego tytułu żadnych praw. Zostały one jedynie zaprezentowane w celach marketingowych.